KM NEWS 59

600
กิจกรรม KM
10 เดือน สิงหาคม 2559
ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม เวลา 08.00 น.จะมีการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้าขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานนครพนมจะมาบรรยายในหัวข้อ
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น.

 

กิจกรรม KM 

โครงการชลประทานนครพนม
email: nkhopn@hotmail.rid.go.th 288 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1030, 0-4251-3350 แฟกซ์ 0-4251-3351 VPN 5481, 5482