คลังความรู้โครงการชลประทานนครพนม

1.การทำวีดีโอ

2.การใช้โดรน

                     3.การวัดคุณภาพน้ำระดับน้ำ

 

 

 

 

 

 

โครงการชลประทานนครพนม
email: nkhopn@hotmail.rid.go.th 288 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1030, 0-4251-3350 แฟกซ์ 0-4251-3351 VPN 5481, 5482