ระเบียบ / คำสั่ง

 

 

1.หนังสือแต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ Knowledge Management Team โครงการชลประทานนครพนม ดาวน์โหลดเอกสาร

 

2.สาระสำคัญกฏหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดเอกสาร

 

3.คู่มือการบำรุงรักษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องสูบน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร

 

4.คู่มือบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการชลประทานนครพนม
email: nkhopn@hotmail.rid.go.th 288 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1030, 0-4251-3350 แฟกซ์ 0-4251-3351 VPN 5481, 5482