โครงการชลประทานนครพนม1.สำนักงานเลขานุการกรม

2.กองการเงินและบัญช

3.สำนักกฎหมายและที่ดิน
4.กองแผนงาน
5.กองพัสดุ
6.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7.สำนักเครื่องจักรกล
8.สำนักบริหารโครงการ
9.สำนักทรัพยากรบุคคล
10.สำนักวิจัยและพัฒนา
11.สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
12.สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
13.สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
14.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
15.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
16.สำนักจัดรูปที่ดินกลาง
17.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
18.กลุ่มตรวจสอบภายใน
19.กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
20.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
21.สำนักชลประทานที่ 1
22.สำนักชลประทานที่ 2
23.สำนักชลประทานที่ 3
24.สำนักชลประทานที่ 4
25.สำนักชลประทานที่ 5
26.สำนักชลประทานที่ 6
27.สำนักงานชลประทานที่ 7
28.สำนักชลประทานที่ 8
29.สำนักชลประทานที่ 9
30.สำนักชลประทานที่ 10
31.สำนักชลประทานที่ 11
32.สำนักชลประทานที่ 12
33.สำนักชลประทานที่ 13
34.สำนักชลประทานที่ 14
35.สำนักชลประทานที่ 15
36.สำนักชลประทานที่ 16
37.สำนักชลประทานที่ 17

 

โครงการชลประทานนครพนม
email: nkhopn@hotmail.rid.go.th 288 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1030, 0-4251-3350 แฟกซ์ 0-4251-3351 VPN 5481, 5482